QBRICK SYSTEM
W AKCJI

Te­sty Qbrick Sys­tem bez kom­pro­mi­sów. Od­po­wie­dzi twór­ców sys­te­mu na trud­ne py­ta­nia i te­sty sys­te­mu w prak­ty­ce.

Sprawdź testy >

Technologia
i użyteczność

Qbrick Sys­tem to w peł­ni kom­pa­ty­bil­ny sys­tem skrzy­nek na­rzę­dzio­wych stwo­rzo­ny z my­ślą o Two­ich po­trze­bach.

Poznaj markę >

Warianty Qbrick System

Qbrick System
One

Mobilny system przechowywania narzędzi, który jest:

Całkowicie modularny

W 100% wodoodporny

Ultra wytrzymały

Qbrick System
Two

Mobilny warsztat w kompaktowym rozmiarze.

Optymalne moduły

Wzmocniona konstrukcja

Duża pojemność

Qbrick System
Pro

Dla każdego fana majsterkowania!

W 100% wodo- i pyłoodporne

W pokrywie duży organizer

Można je spinać

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu, nasi Brand Managerowie z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Kontakt >

DYSTRYBUCJA

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ofer­tą Qbrick Sys­tem
u na­szych dys­try­bu­to­rów.

Znajdź sklep >